ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PB ELECTRONICS B.V.

 

Artikel 1: Algemeen

1    Alle aanbiedingen, 'offertes,  verleende opdrachten,  overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst  door  de  onderhavige  voorwaarden.   Afwijkingen  en/ of aanvullingen   dienen   uitdrukkelijk schriftelijk  met PB Electronics B.V. overeengekomen te worden.

 

2    Onder °koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met PB Electronics B V. een overeenkomst heeft  afgesloten,  respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens  vertegenwoordiger(s) - (waaronder tevens  winkelpersoneel wordt verstaan) -, gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden van kontraktspartijen en/of derden.

PB Electronics B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van kontraktspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Algemene voorwaarden worden slechts door PB Electronics B.V. aanvaard onder boven genoemde kondities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie.

Indien PB Electronics B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op  deze  voorwaarden  met koper heeft  gemaakt,  kan  koper  bij latere  overeenkomsten zich daar  nimmer  op beroepen Afwijkingen op  deze  voorwaarden  dienen  telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1    Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van de vertegenwoordigers en/of werknemers van PB Electronics B.V. zijn vrijblijvend

2   Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijs-

      lijsten e.d verplichten PB Electronics B.V. niet tot levering

      c.q acceptatie van de order

3    Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een  indruk te geven van de te leveren zaak. Deze monsters zijn echter niet bepalend voor de samenstelling en/of kwaliteit.

 

Artikel 4: Afspraken

      Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van        PB Electronics B V. binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd, danwel doordat PB Electronics B V. geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering heelt gegeven.

       Als ondergeschikten worden in dit verband beschouwd alle werk­nemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5: Overeenkomst

1    Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat PB Electronics BV een opdracht schriftelijk heeft aan vaard, respectievelijk heeft bevestigd, danwel doordat PB Electronics B.V. geheel of gedeeltelijk aan een opdracht lot levering voldoet.

 

2    Een overeenkomst geldt als mondeling tot stand gekomen indien de koper niet-schriftelijk aanvaardt en de verkoper niet-schriftelijk aan vaardt en bevestigt. Een aanvaarding/bevestiging uitsluitend door middel van een faktuur geldt als niet-schriftelijk gedaan.

 

3    De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen vijf werkdagen, of direct na ontvangst indien levering binnen vijf werkdagen plaats zou vin den, de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden_

 

4    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door PB Electronics B.V, haar personeel ol namens PB Electronics B.V. gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden PB Electronics B.V. slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, danwel doordat PB Electronics B.V. geheel danwel gedeeltelijk daarvan uitvoering geven.

 

5    PB Electronics B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zon­der opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te lev­eren

 

6    Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

      Iedere overeenkomst wordt door PB Electronics B.V. aangegaan onder de opschonende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling van PB Electronics B.V., voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

9    PB Electronics B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de over eenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden als ook vooruitbetaling of betaling in gedeelten te verlangen.

 

10. PB Electronics B.V. is bevoegd om - indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen wor­den doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zo nodig in overleg.

 

Artikel 6: Wijziging der opdracht

      Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens koper worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, warden de koper extra in rekening gebracht.

      Door de koper, na hel verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan PB Electronics B.V. ter kennis zijn gebracht, Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is tiet risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de koper.

Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door                      PB Electronics B.V., buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

 

 

 

 

 

 

Artikel 7: Prijzen

1    Bij de vaststelling van een prijs is uitgegaan van de ten tijde van na het tot stand komen van de overeenkomst bij de verkoper bekende valu­takoersen, inkoopprijzen, vervoer en opslagkosten, loonkosten, invoerrechten en andere fiscale lasten, verzekeringspremies en verdere prijsbepalende factoren Prijswijzigingen van de verkoper, ontstaan na een overeenkomst, doch voor het moment van levering, kunnen door de verkoper aan de koper worden doorberekend, indien en voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van een of meer vorenbedoelde prijsbepalende factoren. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

2    De prijs omvat onder meer:

de prijs voor het onderwerp van de overeenkomst;

de kosten van verpakking.

De prijs omvat uitdrukkelijk niet:

de wettelijk verschuldigde omzetbelasting;

de kosten van transport vanaf een vestiging van de verkoper en andere afleveringskosten;

de kosten van enige verzekering van het onderwerp van de over­eenkomst;

de kosten van montage, installatie en dergelijke;

de behandelingskosten, waaronder begrepen de verzendingskosten, bij orders beneden een totaal factuurbedrag van driehonderd vijftig Euro excl. BTW.

 

Artikel 8: Annulering

       Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surséance van betaling door de koper, faillissement van de koper of liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft PB Electronics B.V. het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan dat nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9: Levering

1    De opgave van de levertijd geschiedt altijd bil benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2    PB Electronics BV. is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk ingebreke is gesteld.

3    Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het moment - of wor den opgeschort tot het moment - dat alle, door de koper te verstrek­ken, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie of zaken, in het bezit zijn van PB Electronics B.V..

4 Tenzij anders overeengekomen. geldt als tijdstip levering het mo­ment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van PB Electronics B V verlaten. Leveringen vinden, tenzij anders overeengekomen, °franco koper" plaats. Bij orders beneden een totaal factuurbedrag van drie honderd vijf en zeventig Euro (€. 375,-) excl. BTW, worden behande­lingskosten, waaronder begrepen de verzendingskosten, in rekening gebracht. Een levering van diensten geldt als geschied zodra de desbetreffende diensten zijn verricht.

5    Vanaf het moment van levering draagt de koper het risico van de desbetreffende zaken. Dit geldt ongeacht hetgeen is overeengekomen omtrent de kosten van vervoer en verzekering en ongeacht door wie de vervoerder is ingeschakeld. Ook indien de verkoper zaken van de koper onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met opslag of reparatie, blijft het risico voor die zaken bij de koper

6.   Indien zaken - bijvoorbeeld na ontbinding/beëindiging van een over eenkomst - terug geleverd worden aan de verkoper, draagt de ver­koper het risico niet voordat de zaken bij een vestiging van de verkoper zijn geleverd en afgeleverd.

7    De keuze van een vervoermiddel is aan PB Electronics B.V.. Zij is gerechtigd gereedstaande zaken, die door oorzaken buiten haar wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en daarvoor betaling te verlangen.

8    Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan PB Elec­tronics B.V. naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrek­king hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met koper schriftelijk anders is overeengekomen.

9    Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Verdere kosten komen tevens voor rekening van de koper.

10. Indien PB Electronics B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. zal zij aan de koper daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Artikel 10: Ontvangst Retour van zaken

1.   Indien de koper de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan PB Electronics B.V. retourneert zonder dat PB Electronics B.V. zich daarmee schriftelijk accoord heeft verklaard, is P8 Electronics BV_ gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor reken­ing en risico van de koper op te slaan en ter beschikking van koper te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag werden afgeleid.

2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door PB Electronics B.V., ontheffen de koper in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplich­ting.

3.   Retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van PB Electronics B.V..

 

Artikel 11: Reclames

1.   De koper dient zich bij aflevering van de geleverde zaken onmiddel­lijk te overtuigen van de staat, waarin deze zaken zich bevinden. Indien dan blijkt dat er schade aan zaken is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter beperking van schade te treffen; voorts dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te heffen.

2.   Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door koper, of acht dagen nadat de koper redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan PB Electronics B V te worden medegedeeld. Reclames ten aanzien -van bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door koper op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame_

3.   Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen-na ontvangst door de koper schriftelijk middels aangetekend schrijven door PB Electro­nics B V. te zijn ontvangen

4    Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

5    De koper is niet gerechtigd de zaken waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van PB Electronics B.V. terug le zenden.

6.   Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking, waarin de desbetreffende zaken aan de koper zijn geleverd.

7    Het in lid 6 bepaalde is ook van toepassing op reparatiezendingen.

8    Het reclamerecht van de koper vervalt indien hij PB Electronics B.V. niet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te contro­leren. Indien de reclame gegrond is, zal PB Electronics B.V. te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de

 

 

 

 

 

Vervolg 8: reclamerecht:

      factuurwaarde der geleverde zaken waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen terug lever­ing van de oorspronkelijk geleverde zaken. Indien de reclame juist blijkt zal PB Electronics B.V. zo spoedig mogelijk gepaste maatrege­len nemen om de klachten te verhelpen.

9    Indien de koper niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk gereclameerd heeft, wordt hij geacht de zaken in goede staat te hebben aanvaard.

      Indien door PB Electronics B.V. gerepareerde zaken niet binnen een maand na kennisgeving van herstel aan de koper door koper worden aanvaard onder gelijktijdige betaling van het ter zake verschuldigde, heeft PB Electronics B.V. het recht om de desbetreffende zaken in het openbaar te doen verkopen, zulks onder de verplichting om de opbrengst daarvan, na aftrek van al het ter zake verschuldigde, bewaarloon daaronder begrepen, uit te keren aan de koper.

      De toestemming tot retourzending houdt niet in de erkenning van de reclame door PB Electronics BV.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1    Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling aan hetgeen de koper PB Electronics 13.0 terzake van die zaken ver­schuldigd is, het eigendom van P8 Electronics B.V..

2 In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet of niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, zal PB Electronics B V. het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of hel gedeelte daarvan dat nog geleverd moet wonden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet ot niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te-verlangen voor rente, gederfde winst en/of schade. In die gevallen is elke vordering welke PB Electronics B.V. ten láe van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

      De kosten van het terughalen c q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de koper.

3    De koper is verplicht PB Electronics B.V terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door PB Electronics B.V. is geleverd, voorzover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewindstelling, onder curatelestelling, liquidatie of overlijden.

4.   De zaken kunnen door een koper in hel kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strek­ken voor een vordering van een derde.

5.   De koper is verplicht de PB Electronics B.V. onmiddelijk schriftelijk op de hoogte In stellen van het feil dat derden aanspraken doen gelden met betrekking tot zaken, waarop nog een eigendomsvoorbe­houd van de PB Electronics B.V. rust.

 

Artikel 13: Garantie

1    PB Electronics B.V verleent op de geleverde zaken dezelfde garantie die de producent van bedoelde zaken daarop verleent

2.   Gebreken aan het onderwerp van de overeenkomst, waarvan de koper bewijst dat zij binnen de overeengekomen garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of het gebruik van slecht materiaal, zullen door de PB Electronics B.V. kosteloos wor­den hersteld of de desbetreffende zaken zullen kosteloos worden omgeruild; aldus omgeruilde zaken wonden eigendom van PB Electronics B.V.

3. Elke garantieverplichting vervalt indien de koper:

- zelf wijzigingen in ot reparaties aan het verrichte ot geleverde ver­richt heeft of door derden heeft laten verrichten en/of niet of onvol­doende onderhoud heeft verricht;

- het geleverde voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt, of anders dan door PB Electronics B.V. op naar haar oordeel oneer deelkundige wijze heeft behandeld, opgeslagen ot onderhouden.

4. Indien PB Electronics B.V. aan zijn garantieverplichtingen voldoet en nieuwe zaken levert en indien de PB Electronics B.V. ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zaken gedeeltelijk vervangt en/of repareert, zijn hierop de onderhavige Algemene Voorwaarden weer van toepassing.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.   Behoudens de aansprakelijkheid van PB Electronics B.V. krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

Een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

Daden of nalatigheden van de koper, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.

Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de koper bij goed keuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

2    PB Electronics B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door haar geleverde zaken, tenzij deze te wijlen zijn aan haar opzei of grove schuld. De leveranciers van PB Electronics B.V. dragen de volledige verantwoor­delijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.

3    PB Electronics B.V. is niet aansprakelijk voor materiaal- en kwali­teitskeuze van de koper ten aanzien van het geleverde.

4.   De aansprakelijkheid van PB Electronics B.V. is, behoudens dwin­gendrechtelijke bepalingen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

5.   Het risico voor het al of niet verkrijgen van voor gebruik, doorver­koop, verwerking en dergelijke van zaken benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke, alsmede hel risico ten aanzien van het al of niet voldoen van zaken aan in verband met het vorenstaande van overheidswege gestelde of nog te stellen eisen, berust bij de koper.

6. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepas­sing

 

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming

  1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld vers PB Electronics B.V. en die noch

 

 

 

 

 

  • Artikel 15 niet toerekenbare tekortkoming

in de nakoming

krachtens wet, rechtshandeling of in het maat­schappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening be­hoort te komen. Oorzaken van niet-toerekenbare tekortkomingen zijn oa. oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van PB Electrónics B V, transport- moeilijkheden, extreme weersomstandighedén, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in - en uitvoer­verboden, contingenteringen en bedrijfs- storingen bij PB Electronics B.V. c.q. bij haar leve-ranciers alsmede wanprestatie door haar leve­ranciers waardoor PB Electronics B.V. haar verplichtingen jegens de koper niet (meer) kan nakomen.

Indien de oorzaak van de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelij­ke aard zal zijn, heft

PB Electronics B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op le schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.

Is de situatie van de niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

PB Electronics B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de presta­ties die bij de uitvoering var de betreffende overeenkomst zijn ver richt, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

PB Electronics B.V. heeft het recht zich ook op een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.

 

Artikel 16: Betaling:

1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling, zonder aftrek van enigekorting, contant te geschieden of middels storting ot overmaking op een door PB Electronics B.V. aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 21 dagen na factuurdatum is de koper gerechtigd 2 % kredietbeper­king op het factuurbedrag in mindering le brengen.

2    Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door PB Electro­nics B V. gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wonden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen waden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en voorts in mindering gebracht op de hoofd­som.

3    Indien de koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is PB Electronics B.V. gerechtigd de overige nog uit te voeren leve­ringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van TB Electronics B.V. om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen zij op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van PB Electronics B.V. op schadevergoeding.

4. In gevallen dat de koper:

a.   in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd,

b    komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

enige uit kracht der wet of van deze kondities op hem rustende ver plichting niet nakomt;

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeel te daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennoot schap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft PB Electronics B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenge­noemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ont­bonden te beschouwen zonder dal enige ingebrekestelling ot rechter­lijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door PB Electronics B.V. ver-richte leveringen terstond, en zonder dat enige waar-schuwing of ingebreke­stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van

PB Electronics op vergoeding van kosten, schaden en intresten.

 

Artikel 17: Rente en kosten

1    Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf het verstrijken van de faktuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedra­gen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de koper verschuldigde bedrag, met een minimum van  € 1.250,-

3    Eventuele schade van PB Electronics B.V. bestaat in ieder geval ook uit winstderving, eventuele vervoer- en opslagkosten en de in lid 1 vermelde kosten.

 

Artikel 18: Toepasselijke recht

1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde kopers, is het Nederlandse recht van toepassing,

2   Terzake van de uitleg van internationale handelstermen, is de laatste versie van de Incoterms zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

3 De koper is verplicht zich te houden aan alle met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst van overheidswege gestelde of nog le stellen eisen, die van buitenlandse overheden uitdrukkelijk daar­onder begrepen; met name wordt hierbij verwezen naar de zogeheten COCOM Butes en bij het Uitvoeringsbesluit Strategische Goederen 1963 met Bijlagen. De desbetreffende verplichtingen worden de koper bij deze Algemene Voorwaarden opgelegd; door het aangaan van de overeenkomst worden deze verplichtingen door de koper (nogmaals) aanvaard.

4    Ten aanzien van disputen omtrent eventuele verta- lingen van deze voorwaarden zal de Nederlandse origineel en bindend zijn.

 

Artikel 19: Geschillen

I     Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een par­tij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toe passing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen warden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van PB Electronics B.V, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toe­staan

2    Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van PB Electronics B.V. om het geschil voor le leggen aan de, volgens de normale kompetentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten be­slechten middels arbitrage of bindend advies.

 

 

 

© PB Electronics 15-08-2015